Muddring

Muddring är ett större arbete som kräver särskilda maskiner och konstruktioner för att göras på rätt sätt. Vid muddring i vatten syftar man på att ändra på vattnets djup eller läge och det används ofta för att skapa ett djupare vattendjup för att båtar och dylikt ska kunna ta sig in i passager med låga vattendjup. Vanligtvis kan lite olika metoder användas beroende på vilken muddring som passar bäst, dessa är; spränga, gräva eller suga upp material. 

Muddring

Biologisk produktion

Vad som i första hand sker vid muddring är att botten förändras i det område man vill muddra. Bottenmassor och organismer tas bort, dör eller försvinner. I och med att en muddring sker förändras den biologiska produktionen i området vilket gör att återkolonisering av bottenskiktet tar mycket lång tid att återställa. Vattnet vid en muddring blir väldigt grumligt och det ta r upp till en vecka innan alla massa som rörts runt sjunker ner till botten igen så att vattnet klarnar. De djur som rör sig i vattnet, rörliga djur klarar sig bättre vid ett sådant arbete eftersom de kan röra sig bort från det område som muddras. På grund av detta krävs det en anmälan av vattenverksamhet och i vissa fall tillstånd.

 Varför muddra?

Muddring är något som länge gjorts och kommer att fortsätta att göras framöver. I och med landhöjningen som ständigt sker blir många vattendrag grundare, vass och dy bildas och vissa vattendrag går inte längre att passera eller ta sig fram genom med båt längre. Då är muddrig ett bra sätt att göra vattennivån djupare igen, så att framkomligheten ökar. Detta är vanligt både inom privata hamnar och fiskelägen som för större företag där framkomlighet med större båtar är nödvändigt. Muddring kan göras på lite olika sätt där det i många fall krävs stora maskiner så som grävmaskiner, mudderverk och pråmar för att utföra arbetet.

Har du ett område och inte är direkt anslutet till havet, så som en sjö eller mindre vattendrag kan det vara bra att suga upp det mesta av vattnet för att arbetet ska kunna ske lättare. Du slipper då det grumliga vattnet att arbeta med och kan istället fokusera på att ta bort massorna under. Till detta brukar vanligtvis en dränkbar pump användas. Genom att suga upp material påverkas inte den biologiska mångfalden på samma sätt som vid grävning och sprängning.

Är det istället ett större vattendrag som ska muddras krävs det maskiner. Det vanligaste är att anlita ett mudderverk att utföra jobbet. Ett mudderverk består vanligtvis av en pråm eller en poton. På de enklaste mudderverken används en grävmaskin som gräver ut de största massorna. Massorna transporteras sedan iväg med lastbil eller pråm till utsett avfallsställe. På lantbruksnet.se hittar du de mudderverk som finns i Sverige idag som går att anlita.

Funderar du eller ditt företag på muddring av ett visst område rekommenderar vi att kontakta kommunen ni tillhör för att höra vilka tillstånd och regler som krävs i er kommun.